Der Basenji

Basenji Klub

Österreich

Basenji Klub Österreich

Grasberg 106 / 4814 Neukirchen

Tel.: 0699/10252405

E - Mail: kontakt@basenji-klub.at